T11.4 Tenner, munnsykdommer og -plager

Generelt

En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne. Se Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7 PMID: 16670744.

Underkapitler