L2.3.2.2 Bevacizumab

Publisert: 21.06.2021

Se også L18 Immunmodulerende immunglobuliner

Egenskaper

Humanisert, monoklonalt antistoff mot vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF). Binding av antistoffet nøytraliserer den biologiske aktiviteten av VEGF, reduserer vaskularisering av tumorvev og hemmer derved tumorvekst.

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske data varierer med kjønn, kroppsvekt og tumorbyrde. Halveringstiden er tofasisk: Initialt ca. 1,5 dag, terminalt ca. 20 dager.

Indikasjoner

Metastaserende kolorektal kreft, i kombinasjonsbehandling (med intravenøst fluorouracil/folinat eller intravenøst fluorouracil/folinat/irinotekan), metastatisk brystkreft, ikke-operabel avansert metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, nyrecellecancer, epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder og primær peritonealkreft.

ikke-godkjent indikasjon har preparatet også vært brukt til intravitreal injeksjon ved behandling av subretinale neovaskulære membraner (CNV), spesielt ved eksudativ, aldersrelatert makulopati (AMD), hvor hemning av vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) reduserer angiogenese og eksudasjon. Brukes på ikke-godkjent indikasjon også mot retinal karproliferasjon ved diabetisk retinopati og karproliferasjon i øyebunn, iris og kammervinkel etter gjennomgått sentralvenetrombose.  Har også vært aktuelt ved hereditær hemorrhagsk telangiektasi (Mb Osler).

Dosering og administrasjon

Se spesiallitteratur.

Se L7.1 Innledning Administrasjon 2. avsnitt L7 Administrasjon .

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

Se spesiallitteratur. Se Statens legemiddelverk, oppdatert preparatomtale (Avastin): http://www.legemiddelverket.no/

Graviditet, amming

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i forsøksdyr. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon i minst 6 måneder etter seponering. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Monoklonale antistoffer .

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Bevacizumab (Avastin): Behandling ved avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft

Preparater

AlymsysMabxience Research SL
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
4 ml
C
3 598,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
16 ml
C
13 445,70
AvastinRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
16 ml
C
13 445,70
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
4 ml
C
3 598,80
AybintioSamsung Bioepis NL B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
4 ml
C
3 581,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Bevacizumab25 mg / 1 ml
16 ml
C
13 380,20