L9.1.3.3 Prometazin

Publisert: 26.02.2016

Vedrørende forsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9 Histamin H1‑antagonister

Egenskaper

Et fentiazinderivat med uttalt sedativ effekt. Effektivt ved kvalme og brekninger.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er rask og fullstendig ved peroral tilførsel. Biotilgjengeligheten er imidlertid lav. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Inaktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene og via gallen i feces, metabolisert. Halveringstiden er 7–15 timer.

Indikasjoner

Allergiske lidelser hvor sedativ effekt er ønsket. Kvalme og brekninger. Se hovedomtalen L9 Indikasjoner.

Dosering og administrasjon

Individuell

  • Voksne: 25–100 mg om kvelden. Ved behov for dosering om dagen: 10 mg × 3–4

  • Barn: Anbefales ikke brukt til barn < 2 år

    • 3–7 år: 10 mg × 1–2

    • 7–14 år: 10–20 mg × 1–2

Legemidler og førerkortforskriften

Se G15 Trafikk, risikofylt arbeid og legemiddelbruk

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G24 STOPP-2 tabell, screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre  og G24 NorGeP tabell, uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Uttalt tendens til døsighet og sedasjon. Munntørrhet. Eksitasjon hos barn. I sjeldne tilfeller malignt antipsykotikasyndrom, agranulocytose, blodtrykksfall. Se også antihistaminer L9 Bivirkninger.

Graviditet, amming

Se L9 Graviditet, amming. Overgang til morsmelk er minimal.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Phenergansanofi-aventis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Prometazin25 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
PhenerganSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prometazin25 mg
100 stk
C
b
124,30
Promethazin-neuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prometazin25 mg
100 stk
C