L5.4.2.4 Levometadon (R-metadon)

Publisert: 18.02.2015

Sist endret: 02.10.2018

Egenskaper

Metadon som hittil har vært brukt i Norge er racemisk metadon som inneholder en 50-50 % blanding av de to speilvendte variantene av metadonmolekylet. Den ene varianten, levometadon/R-metadon står for mesteparten av opioid-effekten. Den andre varianten, S-metadon har mindre opioid-effekt, men kan antagelig bidra til forlenget QTc-tid. Lang QTc-tid kan gi opphav til farlige hjerterytmeforstyrrelser (spesielt ventrikkeltakykardi og torsades des pointes). Foreløpig er det svakt dokumentert at levometadon er bedre for pasienter med forlenget QTc-tid og særlig ikke at levometadon gir færre andre bivirkninger.

Levometadon er et alternativ for LAR-pasienter som får eller kan få hjertebivirkninger av høye doser racemisk metadon. Levometadon er dobbelt så potent (per mg) i forhold til vanlig (racemisk) metadon. Dersom en pasient skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon, skal dosen i mg halveres. Levometadon selges i bl.a. Tyskland som Polamidon® med indikasjon kreftsmerter. Dette er ikke en indikasjon i Norge.

Farmakokinetikk

Opplysninger mangler fra produsent. Se metadonL5 Metadon.

Indikasjoner

Opioidavhengighet hos voksne pasienter godkjent for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ber legene følge disse anbefalingene når det gjelder forskrivning av levometadon:

Dosering og administrasjon

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) i forhold til vanlig (racemisk) metadon. Dersom en pasient skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon, skal dosen i mg halveres.

Se for øvrig kapittel L20 Opioidanalgetika, L20 Sterke opioidagonister og L20 Metadon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Statens legemiddelverk har 07.12.2018 utstedt følgende advarsel: Fare for overdose. Dosering av levometadon er ikke lik dosering av metadon. Se også informasjon fra Sikkerhetsinformasjonen 30.11.2018: Levometadon, levopidon, risiko for overdose og feilmedisinsering ved overgang fra metadon til levometadon.

Graviditet, amming

Graviditet: Passerer placenta. Begrensede data viser ingen forhøyet risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer og respiratorisk depresjon kan forekomme hos nyfødte. QT-forlengelse kan ikke utelukkes, og et 12-avlednings-EKG bør tas ved bradykardi, takykardi eller uregelmessig hjerterytme hos den nyfødte. Data fra dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Detoksifisering anbefales generelt ikke, spesielt ikke etter 20. svangerskapsuke. Hvis mulig bør dosen reduseres like før og under fødsel pga. risiko for neonatal respiratorisk depresjon. 

Amming: Utskilles i morsmelk i små mengder, og gjennomsnittlig melk/plasmaforhold er 0,8. Råd fra klinisk spesialist må vurderes inkl. om kvinnen står på stabil vedlikeholdsdose og mulig bruk av ulovlige substanser. Vurderes amming, skal dosen være så lav som mulig. Kvinnen skal rådgis om å overvåke spedbarnet for sedasjon og pusteproblemer, og søke hjelp umiddelbart dersom dette inntreffer. Selv om mengden utskilt i morsmelk ikke er tilstrekkelig til å fullstendig undertrykke abstinenssymptomer hos barnet, kan det dempe alvorlighetsgraden av neonatalt abstinenssyndrom. Avbrytes ammingen bør det gjøres gradvis da brå avvenning kan gi økte abstinenssymptomer. 

Fertilitet: Ingen data.

For utdypende informasjon, se pkt 4.6 i SPC

Forsiktighetsregler

Levometadon, som metadon, har sterk respirasjonshemmende effekt. Kontrollert utdeling med inntak under tilsyn skal hindre salg og annen videreformidling som kan gi dødsfall og anoksiske hjerneskader. Inntak hos ikke-tilvendte kan medføre aksidentelle overdoseringer (påpasselighet ved smertebehandling). EKG skal være tatt før oppstart av metadon og som grunnlag for å prøve levometadon. Man bør følge opp med EKG for å kontrollere at levometadon ikke har samme hjertebivirkninger som metadon. Dette bør gjentas årlig. Injeksjonsbruk av levometadonmikstur/-tabletter kan medføre alvorlig skade.

Det er en «bivirkning» av all legemiddelassistert rehabilitering (LAR) at man kan få lekkasje av LAR-medikasjonen ut i andre brukergrupper. Dette gjør at man må tenke på denne muligheten i all forskrivning av LAR-medisin. Den fordoblede potensen av levometadon mg for mg sammenlignet med den racemiske varianten gjør at faren for overdoser er økt, spesielt for personer som er uvant med denne typen potens. Det bør derfor vises sterk tilbakeholdenhet mot å forskrive levometadon annet enn til utvalgte pasienter med sikre hjertebivirkninger på racemisk metadon og som ikke kan benytte seg av buprenorfin.

Anbefalingene i LAR-retningslinjen og i veileder for utlevering av substitusjonslegemidler i og utenfor LAR gjelder som tidligere selv ved bytte av legemiddel:

Preparater

Levopidondne pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Levometadon5 mg
7 ×10 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon10 mg
7 × 20 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon15 mg
7 ×15 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon20 mg
7 × 20 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon25 mg
7 × 25 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon30 mg
7 × 30 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon35 mg
7 ×14 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon40 mg
7 ×16 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon45 mg
7 ×18 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon50 mg
7 × 20 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon55 mg
7 × 22 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon60 mg
7 × 24 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon65 mg
7 × 26 ml
A
613,-
Mikstur, oppløsning
Levometadon70 mg
7 × 28 ml
A
613,-
Mikstur, oppløsning
Levometadon75 mg
7 × 30 ml
A
613,-