L5.4.2.4 Levometadon (R-metadon)

Revidert: 26.03.2024

Egenskaper

Metadon som hittil har vært brukt i Norge er racemisk metadon som inneholder 50-50 % blanding av de to speilvendte variantene av metadonmolekylet. Den ene varianten, levometadon/R-metadon står for mesteparten av opioid-effekten. Den andre varianten, S-metadon har mindre opioid-effekt, men kan antagelig bidra til forlenget QTc-tid. Lang QTc-tid kan gi opphav til farlige hjerterytmeforstyrrelser (spesielt ventrikkeltakykardi og torsades des pointes). En del studier peker på at levometadon er bedre for pasienter med forlenget QTc-tid, men levometadon gir antagelig ikke færre andre bivirkninger.

Levometadon er et alternativ for LAR-pasienter som ikke tåler metadon eller buprenorfin eller ikke oppnår tilstrekkelig effekt av disse. Det er spesielt indisert om man får eller kan få hjertebivirkninger av høye doser racemisk metadon, har underliggende hjerterytmeforstyrrelser eller bruker andre legemidler som kan forlenge QTc-tid. 

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) i forhold til vanlig (racemisk) metadon. Dersom en pasient skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon, skal dosen til levometadon i mg reduseres til noe under halvparten av metadondosen og justeres opp ved behov. 

Farmakokinetikk

Det er ikke kjent hvor mye levometadon skiller seg fra metadon m.h.t.farmakokinetikk, men antagelig brytes levometadon ned over CYP3A4. Se metadon .

Indikasjoner

Opioidavhengighet hos voksne pasienter godkjent for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) der man ikke når til målet med metadon eller buprenorfin.

Dosering og administrasjon

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) i forhold til vanlig (racemisk) metadon. Dersom en pasient skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon, skal dosen i mg halveres.

Se for øvrig kapittel L20.1.2 Opioidanalgetika, L20.1.2.3 Sterke opioidagonister og L20.1.2.3.5 Metadon.

Se SPC.

Graviditet, amming

Graviditet: Passerer placenta. Begrensede data viser ingen forhøyet risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer og respiratorisk depresjon kan forekomme hos nyfødte. QT-forlengelse kan ikke utelukkes, og et 12-avlednings-EKG bør tas ved bradykardi, takykardi eller uregelmessig hjerterytme hos den nyfødte. Data fra dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. . Detoksifisering anbefales generelt ikke, spesielt ikke etter 20. svangerskapsuke. For informasjon om dosering under svangerskapet, se de reviderte anbefalingene i nasjonale retningslinjer for gravide i LAR.

Amming: Utskilles i morsmelk i små mengder, og gjennomsnittlig melk/plasmaforhold er 0,8. Råd fra klinisk spesialist må vurderes inkl. om kvinnen står på stabil vedlikeholdsdose og mulig bruk av ulovlige substanser. Vurderes amming, skal dosen være så lav som mulig. Kvinnen skal rådgis om å overvåke spedbarnet for sedasjon og pusteproblemer, og søke hjelp umiddelbart dersom dette inntreffer. Selv om mengden utskilt i morsmelk ikke er tilstrekkelig til å fullstendig undertrykke abstinenssymptomer hos barnet, kan det dempe alvorlighetsgraden av neonatalt abstinenssyndrom. Avbrytes ammingen bør det gjøres gradvis da brå avvenning kan gi økte abstinenssymptomer. 

Fertilitet: Ingen data.

For utdypende informasjon, se pkt 4.6 i SPC

Overdosering

Se G12 Levometadon G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Statens legemiddelverk har 07.12.2018 utstedt følgende advarsel: Fare for overdose. Dosering av levometadon er ikke lik dosering av metadon

Se også informasjon fra Sikkerhetsinformasjonen 30.11.2018: Levometadon, levopidon, risiko for overdose og feilmedisinsering ved overgang fra metadon til levometadon.

Forsiktighetsregler

Levometadon, som metadon, har sterk respirasjonshemmende effekt. Kontrollert utdeling med inntak under tilsyn skal hindre salg og annen videreformidling som kan gi dødsfall og anoksiske hjerneskader. Inntak hos ikke-tilvendte kan medføre aksidentelle overdoseringer (påpasselighet ved smertebehandling). EKG skal være tatt før oppstart av metadon og kan være grunnlag for å prøve levometadon. Man bør følge opp med EKG for å kontrollere at levometadon ikke har samme hjertebivirkninger som metadon. Dette bør gjentas årlig. Injeksjonsbruk av levometadonmikstur/-tabletter kan medføre alvorlig skade.

En ulempe av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er at man kan få lekkasje av LAR-legemidler ut i andre brukergrupper. Dette gjør at man må tenke på denne risikoen i all forskrivning av LAR-legemidler. Den fordoblede potensen av levometadon mg for mg sammenlignet med den racemiske varianten gjør at faren for overdoser er økt, spesielt for personer som ikke er tilvent høye metadondoser.. Det bør derfor vises sterk tilbakeholdenhet mot å forskrive levometadon annet enn til utvalgte pasienter som ikke tåler metadon eller buprenorfin.

I nye retningslinjer fra Helsedirektoratet fra 2021 «sidestilles» levometadon med metadon og buprenorfin med følgende formulering: «Buprenorfin og metadon anbefales som substitusjonslegemiddel i LAR. Ved utilstrekkelig behandlingseffekt eller vesentlige bivirkninger av buprenorfin og metadon, bør levometadon eller langtidsvirkende morfin vurderes».

Preparater

Levopidondne pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Levometadon5 mg
7 ×10 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon10 mg
7 × 20 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon15 mg
7 ×15 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon20 mg
7 × 20 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon25 mg
7 × 25 ml
A
507,50
Mikstur, oppløsning
Levometadon30 mg
7 × 30 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon35 mg
7 ×14 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon40 mg
7 ×16 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon45 mg
7 ×18 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon50 mg
7 × 20 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon55 mg
7 × 22 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon60 mg
7 × 24 ml
A
529,20
Mikstur, oppløsning
Levometadon65 mg
7 × 26 ml
A
613,-
Mikstur, oppløsning
Levometadon70 mg
7 × 28 ml
A
613,-
Mikstur, oppløsning
Levometadon75 mg
7 × 30 ml
A
613,-