L23.1 Vitaminer

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper

Vitaminer har et vidt spekter av virkningsmekanismer. Noen av dem er livsviktige (se kapittel T23 Vitaminer, sporelementer og mineraler). De virker dels som transkripsjonsfaktorer som regulerer genuttrykk, og dels som kofaktorer ved en rekke biokjemiske reaksjoner knyttet til cellenes metabolisme, proliferasjon og differensiering. Her gjengis de anbefalte norske inntaksgrensene. Se også kapittel T23 Vitaminer, sporelementer og mineraler for mer utførlig omtale. En del vitaminer er omtalt som legemidler i andre legemiddelkapitler, se over.

Forsiktighetsregler

Generelt er forgiftninger med vitaminer et lite problem i Norge. I store doser kan vitamin A og D gi dødelige intoksikasjoner, nikotinsyre kan være hepatotoksisk og gi ubehagelige hetetokter og pyridoksin kan føre til ataksi og nevropati. Vannløselige vitaminer (B og C) er lite toksiske selv i meget store doser. Se L23 Tabell 2 Øvre grense for inntak og toksisitet av vitaminer og sporelementera.

Informasjon til pasient

For friske mennesker er det sannsynligvis liten helsemessig gevinst ved å ta vitamintilskudd sammenlignet med å ha et balansert, moderat fettfattig kosthold med mye grønnsaker og frukt.

Underkapitler