L2.3.3.2 Ofatumumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 17.01.2024

Egenskaper

Ofatumumab er et humant monoklonalt IgG1-antistoff som binder seg til CD20, et transmembrant fosfoprotein uttrykt på alle B-lymfocytter inkludert B-celletumorer. Binding til CD20 fører til komplementavhengig cytotoksisitet med lysis av cellene. I tillegg vil binding av ofatumumab indusere celledød gjennom antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet. 

Farmakokinetikk

Ofatumumab elimineres på to måter, en targetuavhengig måte som andre IgG-molekyler og en targetavhengig måte hvor molekylet bindes til B-celler. En rask og vedvarende reduksjon i CD20+ B-celler etter den første infusjonen gir redusert antall celler tilgjengelig for antistoffbinding. Derfor øker halveringstiden fra første til senere infusjoner, i gjennomsnitt fra 1,3 dager etter første infusjon til 14 dager etter tolvte infusjon.

Indikasjoner

Ubehandlet, residiverende eller refraktær kronisk lymfatisk leukemi (ATC: L01XC10).  For status i Norge, se Metodevurdering nedenfor.

I USA og EU er ofatumumab Kesimpta® (ATC: L04AA52) godkjent for behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).  For status i Norge, se Metodevurdering nedenfor.

Dosering og administrasjon

Ofatumumab gis intravenøst. Anbefalt dosering er 300 mg ved første infusjon og 2000 mg ved senere infusjoner, med åtte ukentlige og deretter fire månedlige infusjoner.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er infeksjoner, særlig øvre og nedre luftveisinfeksjoner, og nøytropeni.  Infusjonsreaksjoner, oftest milde, er hyppige, spesielt ved de første infusjonene. Infusjonsreaksjoner kan inkludere anafylaktiske hendelser, kardiologiske hendelser, frysninger/stivhet, hoste, «cytokine release syndrome», diaré, dyspné, tretthet, rødming, hypertensjon, hypotensjon, kvalme, smerte, feber, utslett og urtikaria.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mulig effekt på immunsystemet.

Forsiktighetsregler

Infusjonsreaksjonene kan reduseres med premedisinering med glukokortikoider, antihistaminer og analgetika. Risiko for tumorlysesyndrom. 

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om risiko for alvorlige og dødelige infusjonsreaksjoner.

Informasjon til pasient

Bivirkninger. Prevensjon.

Metodevurdering

Ofatumumab (Arzerra). I: Til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Ofatumumab (Arzerra). I. Ny vurdering: Behandling ved refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Ofatumumab (Arzerra). II: Førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Ofatumumab (Arzerra) - III: Behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi i kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid

Ofatumumab (Kesimpta) - Indikasjon IV: Multippel sklerose - Behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). ID2020_066

Preparater

ArzerraNovartis Europharm Limited (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Ofatumumab20 mg / 1 ml
3 × 5 ml
C
6 614,90
Konsentrat til infusjonsvæske
Ofatumumab20 mg / 1 ml
50 ml
C
21 964,90
KesimptaNovartis Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Ofatumumab20 mg / 1 penn
0.4 ml
C
h
22 101,-