L1.4.4.2 Fostemsavir

Publisert: 17.06.2024

Se også

L1 Antivirale midler

Generelt

Fostemsavir er et peroralt prodrug som omdannes til aktivt temsavir og hemmer hiv-infeksjon av CD4+ vertsceller.

Egenskaper

Fostemsavir er et prodrug som hydrolyseres til det aktive stoffet temsavir i tarmen. Temsavir hemmer selektivt interaksjonen mellom hiv-1 og cellulært CD4-reseptor ved at temsavir binder seg til gp120-subenheten på hiv-1-membranglykoprotein gp160. Dette hindrer at viruset trenger inn i cellen og infiserer vertscelller. 

Den antiretrovirale effekten av temsavir begrenser seg til hiv-1 gruppe M-stammer, som er dominerende globalt, mens hiv-1 non-M stammer er mest endemisk i Vest-Afrika. Også noen M-varianter kan ha nedsatt effekt av temsavir, slik at bruk bør underbygges med sekvensering av dominant hiv-variant hos aktuell pasient. 

Indikasjoner

Behandling av voksne med multilegemiddelresistent hiv-1-infeksjon i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, hvor det ikke er mulig å etablere et suppresivt antiviralt regime.

Dosering og administrasjon

Forskrives av leger med erfaring i håndtering av hiv-infeksjon. 

600 mgx2 daglig. 

Farmakokinetikk

Absorpsjon: Fostemsavir metaboliseres til temsavir ved alkalisk fosfatase på lumenoverflaten i tynntarmsepitel til lett absorberbart aktiv komponent temsavir.

Biotilgjengelighet: Absolutt biotilgjengelighet av temsavir er 26,9%. 

Metabolisme: Temsavir metaboliseres primært gjennom hydrolyse (esterase) og sekundært gjennom oksidasjon (CYP3A4). Nær fullstendig metabolisering in vivo. 

Eliminasjon: Halveringstid på ca 11 timer.

Overdosering

Ingen spesifikk behandling ved overdosering. Temsavir er i stor grad bundet til plasmaproteiner, og det er derfor usannsynlig at signifikante mengder kan fjernes ved dialyse. 

Se også G12 Forgiftninger

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er diaré, hodepine, kvalme, utslett, abdominalsmerte og oppkast. Den alvorligste bivirkningen er IRIS (immun rekonstitusjons-inflammasjonssyndrom) som ved oppstart eller effektivisering av annen antiretroviral behandling

Graviditet, amming

Graviditet: Det er begrensede data på bruk av fostemsavir hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer lite eller ingen teratogen effekt. Foreløpig anbefalt å unngå bruk av fostemsavir under graviditet. 

Amming: Ukjent om fostemsavir skilles ut i morsmelk. Hiv-smittede kvinner anbefales å ikke amme for å unngå smitte av spedbarnet.

Forsiktighetsregler

QTc-forlengelse: Fostemsavir har vist å forlenge QTc-intervallet ved høye doser og skal derfor brukes ved forsiktighet hos pasienter med historikk med forlenget QTc-intervall, når det brukes i kombinasjon med legemidler med kjent risiko for torsade de pointes eller eksisterende relevant hjertesykdom. 

Se SPC for flere detaljer. 

Interaksjoner

Temsavir er substrat av CYP3A4, P-glykoprotein (P-gp) og brystkreft-resistensprotein (BCRP). 

Sterke CYP3A4-indusere (f.eks karbamazepin, fenytoin, rifampecin, enzalutamid, johannesurt) kan redusere konsentrasjonen av temsavir og føre til tap av virologisk respons. 

Temsavir har vist til å øke konsentrasjonen av etinyløstradiol i orale prevensjonsmidler. Det bør derfor vises forsiktighet hos pasienter med risiko for tromboembolisme. 

Temsavir hemmer OATP1B1 og OATP1B3 samt BCRP og kan derfor påvirke plasmakonsentrasjonen av substrater av OATP1B1/1B3 og BCRP (f.eks, elbasvir/grazoprevir, statiner og tenofoviralafenamid). 

Se flere detaljer i SPC, DMPs interaksjonssøk og hos HIV Drug Interactions

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene. 

Samtidig administrering av sterke CYP3A-indusere (se interaksjoner). 

Informasjon til pasienten

Det bør informeres om at det er rapportert hodepine, svimmelhet og døsighet under behandling som kan være plagsomme og redusere kjøreferdighet. 

Metodevurdering

Se Nye metoder.

Kilder

SPC: Rukobia [sitert 10.05.2024]

UpToDate: Fostemsavir: Drug information [sitert 10.05.2024] 

Preparater

RukobiaViiV Healthcare BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Fostemsavir600 mg
60 stk
C
40 973,-