L1.4.4.1 Enfuvirtide

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper og antiviralt spektrum

Antiviralt middel med effekt mot hiv-1. Midlet utgjør en egen gruppe antiretrovirale midler (fusjonshemmere) som hemmer fusjon mellom hiv og humane målceller ved binding til antigener på virusoverflaten. Ingen kryssresistens med andre grupper antiretrovirale midler. Monoterapi medfører fare for rask utvikling av resistens. Enfuvirtide er et polypeptid som må gis som subkutan injeksjon.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres i leveren ved hydrolyse og nedbrytning til aminosyrer. Utskillelsesveier for enfuvirtide er ikke klarlagt. Halveringstiden er 3–4 timer.

Indikasjoner

Behandlingstrengende hiv-1-infeksjon hos pasienter med behandlingssvikt og resistens eller intoleranse for midler fra andre antiretrovirale grupper. Skal brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale midler.

Dosering og administrasjon

90 mg subkutant × 2. Behandlingen bør startes og følges opp av lege som har erfaring med behandling av hiv-infeksjon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet er hyppig, noe som har sammenheng med at midlet er et antigent polypeptid. Overfølsomhetsreaksjoner med eosinofili, feber, utslett, kvalme, oppkast og andre sannsynlig immunologiske manifestasjoner sees hos enkelte pasienter, og enfuvirtide skal da ikke restartes. Hodepine og søvnløshet er hyppig rapportert. Økt hyppighet av bakteriell pneumoni.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Amming er kontraindisert ved hiv-infeksjon hos mor. Se også generelt .

Forsiktighetsregler

Pasientene må gis nøye opplæring om hvordan injeksjonspreparatet rekonstitueres og injiseres. Behandling med enfuvirtide bør seponeres og ikke startes opp igjen ved systemiske overfølsomhetsreaksjoner.

Preparater