L5.3.3.1 Reboksetin

Publisert: 22.12.2015

Egenskaper

Selektiv noradrenalinreopptakshemmer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 90–95 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva.

Indikasjoner

Akutt behandling av depresjoner, og vedlikeholdsbehandling hos pasienter som har respondert på behandlingen. Muligens mest velegnet ved depressive tilstander som er særlig preget av redusert energi, tilbaketrekning og nedsatt sosial fungering. Bør ikke brukes hos eldre og barn, da sikkerhet og effekt ikke er tilstrekkelig dokumentert hos disse.

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose, som kan gis fra begynnelsen av behandlingen, er 4 mg × 2. Kan ved behov økes til 10–12 mg daglig.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

I sammenlignende studier har følgende bivirkninger vært iakttatt hyppigere på reboksetin enn på placebo: Munntørrhet, obstipasjon, insomni, svetting, takykardi, svimmelhet, vansker med vannlating (vesentlig hos menn) og impotens. Symptomer etter brå seponering forekommer sjelden.

Graviditet, amming

Graviditet: Klinisk erfaring mangler. Dyreforsøk har gitt holdepunkter for embryotoksisk effekt. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk er mangelfulle.

Forsiktighetsregler

Under reboksetinbehandling kreves spesielt nøye overvåking av pasienter med krampetendens, urinretensjon, prostatahypertrofi, hjertelidelse eller som samtidig bruker andre midler som senker blodtrykket. Seponering bør skje gradvis, selv om det sjelden oppstår seponeringssymptomer.

Kontroll og oppfølging

Se L5.3 Antidepressiva L5 Kontroll og oppfølging.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasienten

Se antidepressiva L5 Informasjon til pasient.

Preparater

EdronaxPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Reboksetin4 mg
60 stk
C
b
347,80