L18.7.2 Belatacept

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Er et fusjonsprotein som modulerer CD28-mediert ko-stimulering av T-celler. Det hemmer derved T-celle mediert rejeksjon av transplanterte organer. Fusjonsproteinet består av et cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen (CTLA-4) som er fusjonert med humant FcIg1-antistoff. 

Farmakokinetikk

Halveringstid ca. 8–10 dager.

Indikasjoner

Som profylakse mot avstøting av nyretransplantat hos voksne, i kombinasjon med glukokortikoider og mykofenolat. Brukes kun på spesielle indikasjoner etter vurdering av spesialist i transplantasjonsmedisin.

Dosering og administrasjon

Administreres intravenøst over en 30 minutters periode i en dose på 5–10 mg/kg. Dosering og doseringsintervall bestemmes av spesialister med erfaring i transplantasjonsmedisin.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Hyppigst forekommende er anemi, levkopeni og infeksjoner samt gastrointestinale bivirkninger.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Manglende klinisk erfaring tilsier tilbakeholdenhet ved amming.

Forsiktighetsregler

Som for andre immundempende midler må forsiktighet utvises med tanke på opportunistiske og andre infeksjoner som nyretransplanterte er særlig utsatt for. 

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes til EB-virus IgG-antistoff negative nyreresipienter av hensyn til mulighet for utvikling av lymfom (PTLD). Ubehandlet infeksjon.

Preparater

NulojixBristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Belatacept250 mg
250 mg
C
4 688,10