L18.5 Immunmodulerende cytokiner

Revidert: 04.06.2023

Generelt

Cytokiner er en stor gruppe proteiner eller signalstoffer som produseres i mange celletyper og regulerer vekst, celledød, differensiering og funksjon i så vel immunceller som en rekke andre målceller. Interferoner benyttes i behandling av maligne sykdommer (interferon alfa-2), i behandling av virale infeksjoner (interferon alfa-2, pegylert interferon alfa-2), ved multippel sklerose (interferon beta-1) og ved kronisk granulomatøs sykdom (interferon gamma-1). Hematopoetiske vekstfaktorer benyttes i forskjellige sammenhenger for å stimulere leukopoesen i beinmarg.  På den annen side brukes hemmere av cytokiner ved diverse immunmedierte og inflammatoriske tilstander. Cytokiner utgjør et komplisert nettverk hvor en rekke cytokiner påvirker hverandre; ett cytokin virker på flere reseptorer, og flere cytokiner virker på samme reseptorer. Denne kompleksiteten er utfordringen ved bruk av cytokiner og cytokinmodulerende legemidler.

Underkapitler