L18.7.1 Abatacept

Publisert: 3.03.2017

Sist endret: 10.09.2022

Egenskaper

En selektiv kostimulatormodulator, dvs. modulerer et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av visse T-lymfocytter. Modulerer T-lymfocyttavhengige antistoffresponser og inflammasjon. Er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 bundet til en modifisert Fc-del av humant immunoglobin G1.

Farmakokinetikk

Halveringstid gjennomsnittlig ca. 13 dager.

Indikasjoner

Revmatoid artritt hos pasienter med moderat til høy sykdomsaktivitet som ikke har respondert på eller tolerert TNF-hemmere eller hvor disse er kontraindisert. Bør kombineres med metotreksat. Psoriasisartritt, der DMARD-behandling inkl metotreksat tidligere har vist seg utilstrekkelig. Polyartikulær juvenil artritt i kombinasjon med metotreksat, til pasienter over 6 år.  

Dosering og administrasjon

Ved kroppsvekt < 60 kg gis 500 mg, > 60 kg og < 100 kg 750 mg, > 100 kg: 1000 mg som intravenøs infusjon i løpet av 30 minutter. De tre første infusjoner gis med 2 ukers intervaller, deretter hver 4. uke. 125 mg subkutant som ukentlig injeksjon etter intravenøs bolusdose, ev. 125 mg subkutant ukentlig uten forutgående bolusdose.

Anbefalt behandlingspause ved elektiv kirurgi ved juvenil idiopatisk artritt, se Oslo Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for Barne- og ungdomsrevmatologi, sist oppdatert november 2020.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

  1. Vanlige: Infeksjoner, hodepine, svimmelhet, kvalme, hoste, forhøyet blodtrykk.

  2. Mindre vanlige: Akutte infusjonsreaksjoner med hypo- eller hypertensjon, kvalme, hoste, kløe og utslett. De fleste av disse er milde til moderate.

  3. Potensielt alvorlige: Alvorlige infeksjoner.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Manglende klinisk erfaring tilsier tilbakeholdenhet ved amming.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes i kombinasjon med TNF-hemmere (økt infeksjonsrisiko). Det er usikkert om legemidlet gir økt risiko for kreftsykdom. Ved gjennomgått malign sykdom skal pasienten normalt være ferdigbehandlet og residivfri de siste 5 år. Levende vaksiner bør ikke gis under behandling eller innen 3 måneder.

Kontraindikasjoner

Alvorlige og ukontrollerte infeksjoner. Demyeliniserende sykdom.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Metodevurdering

Abatacept (Orencia): Legemiddel til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne

Preparater

OrenciaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Abatacept125 mg / 1 sprøyte
4 ×1 ml
C
OrenciaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Abatacept125 mg / 1 sprøyte
4 ×1 ml
C
h
12 283,40
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Abatacept250 mg
250 mg
C
4 624,80