L18.2.1 Ciklosporin

Publisert: 03.03.2017

Sist endret: 28.11.2017

Se L18 Kalsinevrinhemmere

Egenskaper

Syntetisk peptid. Omfattende anvendelse i transplantasjonsmedisin og ved enkelte immunologiske sykdommer. Se også L18 Kalsinevrinhemmere.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet 30–60 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP3A4 til flere metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstid 6–20 timer.

Indikasjoner

Organtransplantasjon. Stamcelletransplantasjon. Revmatoid artritt der annen behandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt, har uakseptable bivirkninger eller er kontraindisert. Kan ha god effekt ved enkelte tilfeller av primært nefrotisk syndrom, endogen uveitt, Behçets sykdom, alvorlige tilfeller av psoriasis og ved atopisk dermatitt. Kan ha effekt ved Crohns sykdom og ved enkelte andre tilfeller av immunmedierte sykdommer. Øyedråper: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom.

Dosering og administrasjon

Kan gis peroralt og som intravenøs infusjon. Peroral administrasjon er best. Dosering ved revmatoid artritt justeres etter klinisk effekt, ciklosporinkonsentrasjonen i blod, serum-kreatinin og ev. blodtrykk. Vanlig startdose er 3 mg/kg kroppsvekt/døgn, maksimal dose er 5 mg/kg/døgn. For dosering ellers, se spesiallitteratur. Ciklosporin bør forskrives av lege som har erfaring med immunsuppressiv behandling og som kan gi adekvat oppfølging. Transplanterte pasienter bør gå til kontroll der det finnes adekvat medisinsk oppfølging og laboratoriefasiliteter. Øydråper: En dråpe i det berørte øyet ved sengetid.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Viktigst er nefrotoksisitet som kan lede til akutt eller kronisk nyresvikt. Hypertensjon er vanlig og kan, særlig hos barn, være en alvorlig bivirkning. Mindre alvorlig er hepatotoksisitet, gingival hyperplasi, hirsutisme, gastrointestinale symptomer og tremor (forsvinner ved fortsatt behandling). Hyperkalemi kan sees. Unntaksvis opptrer fokale eller generaliserte kramper, særlig ved eksisterende encefalopati og ved samtidig forhøyet blodtrykk. Ingen beinmargshemmende effekt. Bivirkningene er dose- (og blodkonsentrasjons)avhengige og reversible, unntatt utvikling av kronisk nyresvikt ved lengre tids bruk. Som ved annen immunsuppressiv terapi sees økt risiko for infeksjoner, særlig opportunistiske infeksjoner som normalt kontrolleres av T-cellesystemet, f.eks. herpes virusinfeksjoner. Ved langtidsbruk sees økt forekomst av malign sykdom, særlig hudkreft, men ikke mer enn ved annen (kraftig) immunsuppressiv behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Misdannelser er ikke påvist. Det foreligger rapporter om økt forekomst av aborter og vekstrestriksjon, men årsakssammenhengen er uklar, pga. samtidig annen medikasjon og sykdomstilstand. 
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende.
Lokalbehandling med øyedråper: Trolig forenlig med amming pga. lav systemisk absorpsjon.

Forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

  1. Behandling av autoimmun sykdom. Pasienten må ha normal nyrefunksjon og være normotensiv, og bør helst ikke bruke NSAID pga. effekt av NSAID på blodtrykket og nyrefunksjonen. Unngå kombinasjon med andre immunsuppressiva enn glukokortikoider. Kaliumsparende diuretika og høyt inntak av kalium bør unngås.

    1. Før behandling skal man vurdere mulige kontraindikasjoner for ciklosporin, spesielt mht. nyrepåvirkning, kontrollere blodtrykk, ta vanlig blodstatus inklusiv serum-kreatinin.

    2. Under behandling skal pasienten kontrolleres minst hver annen uke de første tre måneder, senere minst en gang hver 2.–3. måned. Kontrollene omfatter vanlig blodstatus (Hb, hvite, trombocytter, kreatinin, ALAT), måling av ciklosporinkonsentrasjonen i blod, urin (strimmel) og klinisk undersøkelse (NB! Blodtrykk). Ved høy blodkonsentrasjon av ciklosporin eller hvis kreatinin stiger mer enn 30 % fra utgangsverdien, skal dosen reduseres. Forhøyet blodtrykk (diastolisk vedvarende over 90 mm Hg) skal behandles.

  2. Behandling ved transplantasjon. Her følges nasjonale behandlingsprotokoller. Doseringen justeres etter ciklosporinkonsentrasjonen i blod og nyrefunksjonen.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Muligheter for interaksjoner. Kapsler og mikstur skal oppbevares ved romtemperatur (ikke i kjøleskap). Kapsler oppbevares i foliepakninger til de skal brukes. Svelges hele med rikelig drikke. Miksturen fortynnes i et glass (NB! Ikke plast) med kald sjokoladedrikk, melk eller fruktjuice. Når fortynningsmidlet er valgt, skal det samme midlet alltid brukes. Miksturen er holdbar i to måneder etter at flasken er åpnet.

Preparater

CiklosporinSykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Ciklosporin5 mg / 1 ml
10 ml
C
Øyedråper
Ciklosporin10 mg / 1 ml
10 ml
C
CikosporinSykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Ciklosporin20 mg / 1 ml
10 ml
C
IkervisSanten Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Ciklosporin1 mg / 1 ml
90 × 0.3 ml
C
b
2 618,60
Øyedråper
Ciklosporin1 mg / 1 ml
30 × 0.3 ml
C
b
897,-
Ikervis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Ciklosporin1 mg / 1 ml
90 × 0.3 ml
C
Øyedråper
Ciklosporin1 mg / 1 ml
30 × 0.3 ml
C
RestasisAllergan
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Ciklosporin0.05 %
30 × 0.4 ml
C
SandimmunNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Ciklosporin50 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
329,10
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Ciklosporin50 mg / 1 ml
10 × 5 ml
C
1 427,60
Sandimmun NeoralNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Ciklosporin25 mg
50 stk
C
h
421,90
Kapsel, myk
Ciklosporin50 mg
50 stk
C
h
781,10
Kapsel, myk
Ciklosporin100 mg
50 stk
C
h
1 360,30
Mikstur, oppløsning
Ciklosporin100 mg / 1 ml
50 ml
C
h
1 352,50
SandimmunNovartis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Ciklosporin25 mg
50 stk
C
h