L18.5.2 Hematopoetiske vekstfaktorer

Publisert: 03.03.2017

Sist endret: 06.03.2018

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for kolonistimulerende faktorer, se terapianbefalingene

Egenskaper

Den største gruppen av cytokinene er de hematopoetiske vekstfaktorene, inklusive de såkalte kolonistimulerende faktorer (CSF), som spesifikt regulerer proliferasjon og differensiering av ulike cellelinjer i beinmargen. Noen av disse rekombinant fremstilte vekstfaktorene (granulocytt og granulocytt‑makrofag kolonistimulerende faktorer (G‑CSF og GM‑CSF)) kan brukes for å motvirke myelosuppresjon utløst av kjemoterapi/stråling ved å fremme beinmargsrestitusjonen. Likeledes brukes hematopoetiske vekstfaktorer, særlig G‑CSF, for å mobilisere stamceller fra beinmarg som kan høstes og brukes etter myeloablativ kjemoradioterapi. De benyttes også for å stimulere granulopoesen og for å stimulere levkopoesen etter infusjon av hematopoetiske stamceller. Det er ikke vist at overlevelsen hos pasienter med kreftsykdommer eller myelodysplastiske sykdommer bedres ved bruk av G‑CSF eller GM‑CSF.

Underkapitler