G1.1 Tabeller

Tabell 1 Eksempler på mottakermolekyler for legemidler

Mottakermolekyl

Legemiddel(-gruppe)

Reseptorer

 

Adrenerge beta-1-reseptorer
Histamin H1-reseptorer
Opioide µ-reseptorer
Dopamin D2-reseptorer

Dobutamin (stimulerer), betablokkere (blokkerer)
Antihistaminer (blokkerer)
Morfin (stimulerer), nalokson (blokkerer)
Antipsykotika (blokkerer)

Ionekanaler

 

Natriumkanaler 
Kalsiumkanaler 
Kaliumkanaler

Lidokain, fenytoin, klasse I-antiarytmika (hemmer)
Kalsiumantagonister (hemmer)
Klasse III-antiarytmika (hemmer)

Transportproteiner

 

Serotonin-transportøren
Na+/K+-pumpen
H+/K+-pumpen

Selektive serotoninreopptakshemmere (hemmer)
Digoksin (hemmer)
Protonpumpehemmere (hemmer)

Enzymer

 

Syklooksygenase
Dihydrofolat-reduktase
HMG-coenzym-A-reduktase Angiotensinkonverterende enzym

NSAID (hemmer)
Metotreksat (hemmer)
Statiner (hemmer)
ACE-hemmere (hemmer)

Andre

 

DNA
H+-ioner i ventrikkelen
Vann i tarmlumen

Alkylerende cytostatika (hemmer)
Antacida (nøytraliserer)
Bulklaksantia (binder vannet)