L6.1.4.2 Karbamazepin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 08.12.2017

Egenskaper

Påvirker natriumstrømmen gjennom den nevronale cellemembranen på lignende måte som fenytoin. Påvirker paroksysmal smerte. Kjemisk slektskap med trisykliske antidepressiva.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet: Tabletter, mikstur: 70–80 %, stikkpiller: 60 %, depottabletter: 60–70 %. Biotilgjengeligheten kan øke noe ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres nesten fullstendig i leveren ved CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Er gjenstand for autoinduksjon ved langtidsbehandling (1–2 uker eller lengre). Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 25–60 timer etter en enkeltdose, 15–20 timer ved langtidsbehandling, 9–10 timer ved samtidig bruk av andre enzyminduserende legemidler (fenobarbital, fenytoin, rifampicin og naturlegemidlet johannesurt).

Indikasjoner

Fokale anfall og generaliserte tonisk-kloniske anfall. Trigeminusnevralgi. Nevralgiske smerter. Krampebeskyttelse ved alkoholabstinens. Manisk depressiv lidelse.

Dosering og administrasjon

Etablert terapeutisk plasmakonsentrasjon, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder.

  • Epilepsi. Dosen bør økes gradvis for å unngå initiale bivirkninger. Dosejustering etter innledende behandling kan være nødvendig pga. autoinduksjon.

    Standardpreparatene bør gis 3 ganger i døgnet. Depotpreparatene kan doseres 2 ganger og gir likevel jevnere plasmakonsentrasjoner. Plasmakonsentrasjoner er veiledende (se L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder), dosering først og fremst etter klinisk effekt.

    • Voksne: Innledningsvis 100 mg × 2, gradvis økning med 100 mg hver 3. dag inntil optimal effekt. Vedlikeholdsdosen ligger rundt 600–1200 mg daglig, av og til noe høyere.

    • Barn: Innledningsvis 1–2 mg/kg kroppsvekt × 2 (× 3 ved mikstur), gradvis økning som for voksne, til vedlikeholdsdose på 10–20 mg/kg kroppsvekt/døgn.

  • Trigeminusnevralgi: Gradvis økning fra 100 mg × 2 til 600–1200 mg daglig.

  • Alkoholabstinens: 400–600 mg initialt (ikke depotformulering, ev. mikstur), deretter 200 mg × 3 i 7–10 dager.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Konsentrasjonsavhengige bivirkninger forekommer ofte i starten av behandlingen, særlig ved høy dosering og hos eldre. Vanligst er tretthet, svimmelhet, koordinasjonsvansker og hodepine. Synsforstyrrelser med akkomodasjonsvansker og diplopi er ikke uvanlig. Gastrointestinale symptomer i form av kvalme og av og til forstoppelse eller diaré forekommer. Eksantem er vanlig og Stevens–Johnsons syndrom kan opptre. Bloddyskrasier/beinmargsdepresjon er rapportert, likeens alvorlig leveraffeksjon. Karbamazepin kan sannsynligvis bidra til å utvikle osteoporose ved langtidsbehandling. Hyponatremi kan utvikle seg hos noen pasienter. Den er vanligvis lett og er da sannsynligvis uten klinisk betydning. Arytmi kan forekomme, særlig hos eldre.

Graviditet, amming

Se generelt  og . Graviditet: Kan gi fosterskade, delvis av lignende type som fenytoin, men også nevralrørsdefekter (0,5–1 %). Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Eldre. Kardiovaskulær sykdom. Lever- og nyresykdom. Seponering må skje gradvis unntatt ved allergiske reaksjoner. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontraindikasjoner

Porfyri. Tidligere bloddyskrasier/beinmargsdepresjon. AV-blokk.

Kontroll og oppfølging

Klinisk kontroll spesielt i innledningsfasen. Plasmakonsentrasjonsmåling.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Symptomer på bloddyskrasier. Bivirkninger. Graviditet. Nedsatt effekt av hormonell antikonsepsjon.

Preparater

Carbamazepine Essential PharmaEssential Pharma (M) Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Karbamazepin125 mg
5 stk
C
b
1 980,30
Stikkpille
Karbamazepin250 mg
5 stk
C
b
2 604,80
Carbamazepine essentialEssential Pharma Ltd
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Karbamazepin250 mg
5 stk
C
TegretolNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, suspensjon
Karbamazepin20 mg / 1 ml
300 ml
C
b
89,60
Tablett
Karbamazepin100 mg
100 stk
C
b
99,50
Tablett
Karbamazepin200 mg
100 stk
C
b
115,90
Tegretol RetardNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Karbamazepin200 mg
200 stk
C
b
236,80
Depottablett
Karbamazepin200 mg
200 stk
C
b
236,80
Depottablett
Karbamazepin400 mg
200 stk
C
b
387,40
Depottablett
Karbamazepin400 mg
200 stk
C
b
387,40
Trimonil RetardDesitin Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Karbamazepin150 mg
100 stk
C
b
126,30
Depottablett
Karbamazepin300 mg
100 stk
C
b
216,30
Depottablett
Karbamazepin600 mg
100 stk
C
b
396,40
Trimonil RetardOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Karbamazepin300 mg
100 stk
C
b
216,30