L19.3.1 Metoklopramid

Publisert: 14.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

Egenskaper

Har god antiemetisk effekt ved kvalme både av sentral og perifer opprinnelse. Virker på kjemoreseptortriggersonen som dopaminantagonist (D2-reseptorer) og i høye doser som serotonin 5-HT3-reseptorantagonist i tillegg til å virke som agonist på 5-HT4-reseptoren. Stimulerer tarmmotilitet og ventrikkeltømming via blokkering av hemmende nerver, kanskje også ved acetylkolinpotensering.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel og ca. 50 % ved rektal tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved sulfatering og glukuronidering. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, ca. 20 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 5 timer.

Indikasjoner

Voksne: Forebyggende mot og behandling av kvalme og oppkast postoperativt, samt kvalme og brekninger forårsaket av stråleterapi eller cytostatikabehandling. Tilleggsmedikasjon ved kvalme knyttet til migrene. Stimulering av melkeproduksjon. (Ikke godkjent indikasjon) Barn: Kvalme og brekninger pga. cytostatikabehandling. 

Dosering og administrasjon

Bør tas en halv til en time før cytostatika (når metoklopramid gis peroralt). Se også T2 Profylakse og behandling av kvalme og brekninger. For å redusere faren for bivirkninger anbefales at metoklopramid bare brukes til korttids behandling, opp til 5 dager.

 • Voksne: 10 mg × 3

 • Barn: >1 år: 0,1–0,15 mg/kg kroppsvekt × 3

 • Intravenøs dose gis som en bolus over minst 3 minutter.

 • Maksimaldose, voksne og barn: 0,5 mg/kg kroppsvekt/døgn

 • Dosereduksjon anbefales ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Dosereduksjon vurderes basert på nyre- og leverfunksjon, samt generell allmenntilstand. Se dessuten STOPP-2 i kapittel G24 Tabeller og SPC.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Døsighet ved høye doser. Ekstrapyramidale bivirkninger, særlig ved kombinasjon med antipsykotika og hos barn/unge voksne. Særlig barn er utsatt for meget ubehagelige ekstrapyramidale bivirkninger. Muskulær uro og akutte dystonier, særlig ved høy og langvarig dosering; oftest sett hos barn og unge. Allergiske reaksjoner. Alvorlige tilfelle av alvorlige hjerte-kar-reaksjoner er registrert, inkludert hjertestans, bradykardi og QT-forlengelse.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt. 

Amming: Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen.

Kontraindikasjoner

 • Gastrointestinal blødning, mekanisk obstruksjon eller gastrointestinal perforering hvor stimulering av den gastrointestinale motiliteten utgjør en risiko.

 • Bekreftet eller mistenkt feokromocytom, på grunn av risiko for alvorlige tilfeller av hypertensjon.

 • Tidligere kjente tilfeller av nevroleptisk- eller metoklopramidindusert tardiv dyskinesi.

 • Epilepsi (økt anfallsfrekvens og intensitet).

 • Parkinsons sykdom.

 • Kombinasjon med levodopa eller dopaminerge agonister

 • Tidligere kjente tilfeller av methemoglobinemi ved bruk av metoklopramid eller på grunn av NADH cytokrom b5-mangel.

 • Bruk hos barn under 1 år på grunn av økt risiko for ekstrapyramidale lidelser

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved organisk tarmstenose. Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet ved dosering til barn pga. økt tendens til ekstrapyramidale bivirkninger med akutt dystoni. Disse forsvinner ved seponering. Forsiktighet ved kombinasjon med andre legemidler som kan utløse ekstrapyramidale bivirkninger (D2-reseptorantagonister). Forsiktighet ved epilepsi. Særlig forsiktighet hos eldre pasienter, spesielt ved administrering intravenøst, hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelser (inkludert QT-forlengelse), pasienter med ukorrigert elektrolyttforstyrrelse og pasienter som tar annen medikasjon med risiko for QT-forlengelse.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om oppdatert indikasjon og dosering.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

AfipranTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Metoklopramid5 mg / 1 ml
10 × 2 ml
C
b
390,70
Mikstur
Metoklopramid1 mg / 1 ml
250 ml
C
b
992,50
Tablett
Metoklopramid10 mg
20 stk
C
b
67,40
Tablett
Metoklopramid10 mg
50 stk
C
b
86,20
MCP ratiopharmRatiopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Metoklopramid10 mg
25 stk
C
Metoclopramide AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metoklopramid10 mg
50 stk
C
b
86,20
Metoclopramide OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metoklopramid10 mg
20 stk
C
b
67,40
Tablett
Metoklopramid10 mg
50 stk
C
b
86,20
Metoclopramide euromedicaPharmachemie
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metoklopramid10 mg
50 ×1 stk
C
PrimperanSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Metoklopramid10 mg
10 stk
C