T21.1 Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer

Revidert: 11.04.2023

Generelt

Effektiv symptomlindring forutsetter god kartlegging av pasientens plager. Dette innebærer en grundig anamnese, adekvat klinisk undersøkelse og målrettet utredning ut fra hva som vil ha konsekvenser for pasientens behandling. Utredningen må være minst mulig plagsom, foregå i forståelse med pasienten og ta hensyn til pasientens allmenntilstand, forventet levetid og gevinst. Disse forhold krever god kunnskap om pasientens grunnsykdom og om behandlingsmulighetene, viktigst er at behandlingen gir symptomreduksjon og/eller bedret livskvalitet.

Pasienter i palliativ fase bør følges regelmessig med symptomregistrering ved hjelp av et kartleggingsverktøy som Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), revidert utgave ESAS-r (norsk). ESAS-r anbefales brukt i all palliativ virksomhet, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skjemaet er oversatt til mange språk. Pasienter med redusert kognitiv funksjon kan ha problemer med å fylle ut skjema.

Underkapitler