T2.2.2.1 Småcellet lungekarsinom

Publisert: 22.01.2021

Sist oppdatert: 03.02.2021

Generelt

Småcellet lungekreft utgjør ca 15 % av all lungekreft, og er sterkt assosiert med røyking. Siden sykdommen ofte er disseminert når diagnosen stilles, er kirurgi sjelden indisert. Men dette skal vurderes ved perifere svulster (< 6 cm) uten tegn til lymfeknutespredning (10 % av pasientene med begrenset sykdom). For ikke-operable pasienter har som regel både strålebehandling og cytostatika effekt. Ved sykdom begrenset til hemithorax gis vanligvis kjemoterapi i kombinasjon med strålebehandling mot lunge og mediastinum. Ved utbredt sykdom gis primært bare kjemoterapi, mens strålebehandling kan bli aktuelt senere i forløpet mot symptomgivende metastaser (f.eks. lokalt i thorax, hjerne og skjelett). Pasienter med lokalisert sykdom som oppnår god kjemoterapieffekt, bør gis profylaktisk hjernebestråling mens dette er mer omdiskutert ved utbredt sykdom.

Legemiddelbehandling

De cytostatika som vanligvis benyttes, er et platinapreparat (cisplatin eller karboplatin) kombinert med etoposid. Ved kurativ rettet behandling benyttes cisplatin. Oftest gis 4 kurer. Objektiv respons oppnås hos 80 – 95 %. Median overlevelse er 12–15 måneder ved begrenset sykdom, 6 – 7 måneder ved utbredt sykdom. 10 – 15 % av pasientene med begrenset sykdom blir helbredet. Annenlinjes behandling kan være aktuelt, og om residiv kommer senere enn tre måneder etter avsluttet førstelinjes behandling, kan reintroduksjon av samme kombinasjon være aktuelt. Alternative regimer inkluderer ACO (doksorubicin, syklofosfamid og vinkristin) eller monoterapi topotekan. Sistnevnte kan også gis peroralt.

Legemiddelomtaler og preparater

L2 Cisplatin

L2 Doksorubicin

L2 Etoposid

L2 Karboplatin

L2 Syklofosfamid

L2 Topotekan

L2 Vinkristin

Aktuelle nettressurser

  • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft. Helsedirektoratet 2021. Utgitt 01/2021 19. utgave. IS-2970