T1.21.2.3 Desinfeksjon av hud og slimhinner (antisepsis)

Publisert: 14.10.2016

Et antiseptisk middel er en substans som hemmer eller dreper mikroorganismer, og som appliseres lokalt på levende vev. I ATC-gruppesystemet finnes de i gruppe D (dermatologiske midler), gruppe G (urogenitalsystem og kjønnshormoner), gruppe P (antiparasittære midler, insekticider og insektsmidler) og gruppe S (sanseorganer). Men vanligvis begrenses begrepet hud- og slimhinnedesinfeksjon til de antiseptika som tilhører desinfiserende midler til bruk på hud og slimhinner, ATC-gruppe D08 Antiseptika og desinfiserende midler. med antiseptiske midler og alkoholer er også inkludert i denne gruppen. Men rene alkoholholdige midler til bruk på hud er ikke regnet som legemidler. Krav til effekt av slike midler in vitro og in vivo er beskrevet i ulike internasjonale standarder, f.eks. NS-EN 1500 (Hygienisk hånddesinfeksjon) og NS-EN 12791 (Kirurgisk hånddesinfeksjon). Det finnes også kombinasjoner der alkoholene er tilsatt lave konsentrasjoner av andre antiseptika, men som ikke er registrert som legemidler. 

Desinfeksjonsmidler for hud og slimhinner må være hurtigvirkende, vevsvennlige, lite allergiserende og uten sjenerende lukt.

Desinfeksjon er aktuelt av:

 1. Pasientens hud og slimhinner før injeksjoner og punksjoner

 2. Pasientens hud før kirurgiske inngrep

 3. Personalets hender før kirurgi (kirurgisk hånddesinfeksjon)

 4. Personalets hender som en del av vanlig håndhygiene (hygienisk hånddesinfeksjon)

Formålet med desinfeksjonen vil være å fjerne mikrober som har forurenset hud, slimhinner eller sår (midlertidig flora) og å redusere den permanente normale bakteriefloraen på huden. Midlertidige mikrober er lettere å fjerne enn den permanente floraen.

Vanlig vask med såpe og vann reduserer antallet midlertidige mikrober med 90–99 %. Enda bedre effekt kan oppnås med desinfeksjon. Den permanente flora på huden påvirkes lite av vanlig vask. Ved aseptiske prosedyrer som injeksjoner eller kirurgiske inngrep må man derfor benytte et desinfeksjonsmiddel.

Valg av desinfeksjonsmiddel til antiseptisk bruk

Ved valg av desinfeksjonsmetode for antiseptiske formål må man ta hensyn til om det bare er behov for en umiddelbar effekt, eller om man også ønsker en vedvarende effekt. Ved injeksjoner og punksjoner har man bare behov for en umiddelbar effekt. Målet er da at antallet temporære og permanente mikrober skal være så lavt som mulig når huden punkteres. Det samme gjelder hvis man utfører håndhygiene før eller etter kontakt med en pasient, fordi målet er å eliminere temporær forurensning på hendene. I slike tilfeller er alkoholer velegnet, fordi de har en spesielt rask effekt.

Før kirurgiske inngrep er det imidlertid også ønskelig å få en effekt så lenge inngrepet varer. Preoperativ huddesinfeksjon og kirurgisk hånddesinfeksjon bør derfor utføres med midler som har en langtidseffekt (timer). Da er det vanlig å kombinere disse med alkoholer, for også å få den raske effekten i starten. Det samme gjelder ved innleggelse av fremmedlegemer gjennom huden, slik som intravaskulære katetre, dren o.l., for å holde bakterietallet på huden ved innstikkstedet så lavt som mulig over tid.

Det er viktig å være oppmerksom på at alkoholer normalt ikke er sterile. De kan inneholde bakteriesporer, som ikke inaktiveres av alkohol. Dette gjelder også de fleste ferdig fuktede spritservietter som leveres enkeltvis og foliepakkede. Disse serviettene anbefales derfor ikke brukt når det er krav om sterilitet, f.eks. før punksjon av membraner på hetteglass for opptrekk av legemidler eller før tilsetting av legemidler til infusjoner. Da må man i stedet bruke sterilfiltrert sprit, alternativt klorheksidinsprit eller et annet kombinasjonspreparat med alkohol der spriten er sterilfiltrert.

Praktisk gjennomføring av hud- og slimhinnedesinfeksjon

 1. Pasientens hud før injeksjoner og punksjoner.

  • Subkutane og intramuskulære injeksjoner

   • Desinfeksjonsmiddel: 70 % sprit eller klorheksidinsprit 5 mg/ml

   • Tupfer/kompress: Rene. Ferdig fuktede og foliepakkede spritkompresser kan benyttes hvis de er tilstrekkelig fuktige, dvs. at det drypper av dem når de klemmes sammen

   • Desinfeksjonstid: 30 sekunder

  • Spinalpunksjon, organ/leddpunksjon, plexusanestesi

   • Desinfeksjonsmiddel: Klorheksidinsprit 5 mg/ml

   • Tupfer/kompress: Sterile

   • Desinfeksjonstid: Desinfeksjonsmiddel påføres 2 ganger. Samlet virketid minst 2 minutter.

  • Innleggelse av intravaskulære katetre og epiduralkatetre

   • Desinfeksjonsmiddel: Klorheksidinsprit 20 mg/ml

   • Tupfer/kompress: Sterile

   • Desinfeksjonstid: Desinfeksjonsmiddel påføres 2 ganger. Samlet virketid minst 2 minutter.

  • Desinfeksjon for blodkultur

   • Desinfeksjonsmiddel: 70 % sterilfiltrert sprit eller klorheksidinsprit 5 mg/ml

   • Tupfer/kompress: Sterile

   • Desinfeksjonstid: Desinfeksjonsmiddel påføres 2 ganger. Samlet virketid minst 1 minutt.

 2. Huddesinfeksjon før operative inngrep.

  Det brukes klorheksidin 20 mg/ml (2 %), alternativt 5–10 % jodofor (0,5–1 % tilgjengelig jod), begge i 70% etanol eller isopropanol. Virketid minst 3 minutter.

  • Operasjonsfeltet innrammes først (rammen skal til slutt dekkes av limkanten på oppdekkingsmaterialet).

  • Desinfisér fra insisjonsstedet og utover, fra rent mot urent (ved rene operasjoner).

  • Ved neste gangs påføring starter man også fra insisjonsstedet, men nå påføres det ikke fullt så langt ut som første gang, men ca. 1 cm fra kanten som ble innrammet.

  • Sørg for god overlapping med hver tupfer.

 3. Operasjonspersonalets hender preoperativt.

  Forberedelse: Alle smykker (ringer, armbåndsur, armbånd, sportsbånd o.l.) fjernes fra hender og underarmer. Neglene skal være korte (under 2 mm) og uten neglelakk. Kunstige negler skal ikke brukes. Hender og underarmer skal være uten åpne sår, ferske skorper eller infeksjon. Mindre sår/rifter må ev. dekkes med sterilt, vannbestandig plaster når hendene er tørre etter avsluttet desinfeksjon

  Prioritet 1: Håndvask med såpe og vann etterfulgt av hånddesinfeksjon med  klorheksidinsprit  5 mg/ml 

  1. Håndvask i 30 sekunder

   Gjør klar neglerenser. Vask hender og håndledd med vanlig såpe og vann i 30 sekunder og rens neglene med neglerenser. Skyll godt. Tørk hendene godt med vanlig papirhåndkle.

  2. Hånddesinfeksjon med klorheksidinsprit

   Det skal brukes et desinfeksjonsmiddel beregnet til kirurgisk hånddesinfeksjon som har dokumentert effekt i henhold til Norsk standard NS-EN 12791. Virketid bestemmes av testresultatene, men det anbefales et middel som har dokumentert virketid på mindre enn 2 minutter.

   Fremgangsmåte:

   1. Bruk høyre albu på dispenseren og ta 3–5 ml (3 doser) klorheksidinsprit i venstre hånd.

   2. Dypp fingertuppene på høyre hånd i klorheksidinspriten i håndflaten i 5 sekunder for å desinfisere under neglene.

   3. Fukt hele høyre underarm opp til albuen. Gni med sirkulære bevegelser i 10–15 sekunder.

   4. Bruk venstre albu på dispenseren og ta 3–5 ml (3 doser) i høyre hånd.

   5. Dypp fingertuppene på venstre hånd i klorheksidinspriten i håndflaten i 5 sekunder for å desinfisere under neglene.

   6. Fukt hele venstre underarm opp til albuen. Gni med sirkulære bevegelser rundt underarmen i 10–15 sekunder.

   7. Bruk høyre albu på dispenseren og ta 3–5 ml (3 doser) i venstre hånd. Gni hendene opp til håndleddet slik i til sammen 20–30 sekunder.

   8. Gni håndflatene mot hverandre med en roterende bevegelse opp til og med håndleddet.

   9. Gni håndryggen på venstre hånd, inkludert håndleddet, frem og tilbake, deretter høyre håndrygg på samme måte.

   10. Gni håndflatene mot hverandre, frem og tilbake med fingrene flettet i hverandre.

   11. Gni baksiden av fingrene fra side til side i håndflaten på den andre hånden.

   12. Gni venstre tommel med en roterende bevegelse i høyre hånd, deretter høyre tommel på samme måte.

   13. Gjenta trinn 1–12 én gang.

  Prioritet 2 Håndvask med såpe og vann etterfulgt av desinfeksjon med alkoholholdig kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel. Ved allergi mot klorheksidin.

  Fremgangsmåte som ved desinfeksjon med klorheksidinsprit (Prioritet 1). Det brukes et alkoholdholdig hånddesinfeksjonsmiddel uten klorheksidin, ev. sprit sammen med et annet antiseptisk middel. Midlet må være testet i henhold til NS-EN 12791, og virketiden skal være i henhold til bruksanvisningen, men aldri kortere enn 2 minutter. Hendene må være helt tørre før spriten påføres.

  Desinfeksjon med sprit alene har ikke like langvarig effekt som desinfeksjon med en kombinasjon av sprit og klorheksidin eller annet antiseptisk middel, fordi det ikke i samme grad hindrer oppformering av bakterier på hendene under lengre operasjoner. Hånddesinfeksjon med sprit alene, dvs. sprit som ikke er tilsatt annet antiseptisk middel, bør derfor gjentas ved lange operasjoner (over 3 timer).

  Prioritet 3: Kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat 40 mg/ml og vann

  Kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat alene har ikke like godt effekt som hånddesinfeksjon med kombinasjon av alkohol og klorheksidin. Spesielt gjelder det den umiddelbare effekten etter avsluttet hånddesinfeksjon. For å oppnå samme strakseffekt som med klorheksidinsprit, må hendene derfor desinfiseres med alkohol etter avsluttet kirurgisk håndvask og tørking av hendene.

  1. Gjør klar neglerenser.

  2. Sett på vannet (bruk albuen ved albustyrt kran).

  3. Skyll hendene og underarmene godt under rennende vann.

  4. Rens neglene med neglerenser.

  5. Ta 3–5 ml vaskemiddel (3 doser) med klorheksidinglukonat 40 mg/ml fra dispenser (bruk albuen). - Vask håndflater, håndrygger og mellom fingrene, samt hver enkelt finger med roterende bevegelser. - Vask deretter begge underarmer opp til albuen. Hold hele tiden hendene høyere enn albuene, slik at vannet renner fra fingrene mot albuen. Virketid minimum 2,5 minutter.

  6. Skyll av.

  7. Ta nye 3–5 ml vaskemiddel fra dispenser (bruk albuen) og gjenta vasking som beskrevet under trinn 5. Samlet vasketid (virketiden for klorheksidin) skal være minst 5 minutter.

  8. Skyll av.

  9. Eventuell albukran stenges med albuen.

  10. Tørk med et sterilt håndkle fra fingrene i retning albuen uten å forurense hendene.

  11. Desinfiser hender og underarmer med alkoholholdig desinfeksjonsmiddel i 1 minutt.

  12. La hendene lufttørke.

  Prioritet 4. Kirurgisk håndvask med povidonjodid 7,5 %. Ved allergi mot klorheksidin.

  Samme fremgangsmåte og virketid (5 minutter) som ved kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat (Prioritet 3). Kirurgisk håndvask med povidonjodid alene har ikke like godt effekt som hånddesinfeksjon med alkoholdholdig desinfeksjonsmiddel. Spesielt gjelder det den umiddelbare effekten etter avsluttet hånddesinfeksjon. For å oppnå samme strakseffekt som ved hånddesinfeksjon med alkoholholdig desinfeksjonsmiddel, må hendene derfor desinfiseres med alkohol i 2 minutter etter avsluttet kirurgisk håndvask og tørking av hendene.

 4. Pasientens slimhinner og sår.

  Desinfeksjonsmidler har en underordnet betydning ved sårbehandling. Mekanisk rensing og kirurgisk revisjon er viktigere enn bruk av desinfeksjonsmidler som dessuten lett inaktiveres av serum, blod og nekrotisk vev. Desinfeksjonsmidler vil også kunne ha en uønsket lokalirriterende effekt på såret. Det er derfor spesielt viktig at desinfeksjonsmidlet er vevsvennlig. Steril, vandig oppløsning av klorheksidin 0,2–1 mg/ml (0,02–0,1 %), jodofor 0,2 mg/ml (0,02 %) eller kvartære ammoniumforbindelser 0,5–1 mg/ml (0,05–0,1 %) er aktuelle alternativ. NB. Klorheksidin må ikke brukes i øret.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Midler til desinfeksjon av hud og slimhinner (antisepsis)