L3.11.2 Tamoksifen

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

For mer informasjon om de ulike legemidlene i denne gruppen, se L3 Antiøstrogener og østrogenreseptormodulerende midler

Egenskaper

Nonsteroid østrogenantagonist (trifenyletylenderivat). Har i tillegg svake østrogene egeneffekter (partiell agonist). Det er mulig at også østrogenreseptoruavhengige virkninger bidrar til den kliniske effekten.

Indikasjoner

Palliativ endokrin terapi ved metastaserende brystkreft. Adjuvant behandling hos kvinner med cancer mammae. Avansert endometriekreft. Cancer mammae hos menn. (Om kriterier for indikasjonsstilling og andre detaljer, se T2 Mammacancer og spesiallitteratur).

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er god ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren ved hydroksylering, demetylering og konjugering. Metabolittene har antiøstrogen virkning, og bidrar således til terapeutisk effekt. Tamoksifen metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4 til den aktive metabolitten N-desmetyl-tamoksifen, som videre metaboliseres av CYP2D6 til en annen aktiv metabolitt, endoksifen. Hos pasienter som mangler CYP2D6-enzymet er endoksifenkonsentrasjonene ca. 75 % lavere enn hos pasienter med normal CYP2D6-aktivitet. CYP2D6-genotyping kan gjøres for å sikre optimal behandlingseffekt. Tamoksifen er gjenstand for betydelig enterohepatisk resirkulasjon som forårsaker langsom eliminasjon. Utskilles hovedsakelig i feces. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 7–14 dager der den viktigste sirkulerende metabolitt er desmetyltamoksifen.

Dosering og administrasjon

Gis peroralt. Dosering en gang i døgnet er tilstrekkelig pga. stoffets meget lange plasmahalveringstid. Ved manifest sykdom 30-40 mg én gang i døgnet. Ved adjuvant behandling 20 mg daglig i (minst) 5 år. Optimal behandlingsvarighet er ennå ikke klarlagt.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Det er få alvorlige komplikasjoner. Lette bivirkninger er også relativt sjeldne. Vanligst er kvalme og vektøkning. Hetebølger, vaginalblødning, tendens til kolpitt, fluor og pruritus vulvae er følger av den antiøstrogene effekten. Forandringer i endometriet (hyperplasi og polypper) og endometriose er også rapportert. Enkelte pasienter får svimmelhet, hodepine eller depressive reaksjoner. Andre bivirkninger er ødemtendens og eksantem. Leveraffeksjon og forbigående lett trombocytopeni og levkopeni forekommer. Anemi. Tromboemboliske hendelser. Alopeci. Det er observert korneafordunklinger og retinopati, samt økt hyppighet av katarakt, særlig ved høye doser. Sjeldne tilfeller av alvorlig hyperkalsemi er beskrevet. Pankreatitt og interstitiell pneumoni kan forekomme. Flere studier viser at langtidsbruk av tamoksifen øker insidensen av endometriekreft og uterussarkom, men reduserer kardiovaskulær morbiditet, trolig fordi stoffet er en partiell agonist med en svak østrogen egeneffekt. (Disse forholdene har ingen konsekvenser når det gjelder behandling av manifest sykdom, men kan ha det for opplegg av adjuvant terapi.)

Forsiktighetsregler

Redusert leverfunksjon. Tidligere tromboembolisk sykdom. Ikke kompensert hjertesvikt. Alvorlig angina pectoris. Endometriehyperplasi. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktase-mangel) eller glukose-galaktose-malabsorpsjon. Når tamoksifen anvendes i kombinasjon med antikoagulantia av kumarintype, kan en betydelig økning i den antikoagulerende effekten inntreffe. Når slik samtidig behandling gjennomføres, anbefales nøye observasjon av pasienten.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, og legemidlet skal derfor ikke brukes under graviditet. Amming: Bruk er kontraindisert hos ammende.

Kontraindikasjoner

Graviditet/amming. Overfølsomhet for noen av innnholdsstoffene.

Kontroll

Gynekologisk kontroll – endometriehyperplasi/-kreft. Kontroll av mamma på ikke-affisert side. Leverfunksjon. Nyrefunksjon og serum-kalsium.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkningene. Kontrollrutiner, spesielt vaginalblødninger og kontralateral mamma.

Preparater

Nolvadex2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tamoksifen20 mg
100 stk
C
b
340,20
NolvadexOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tamoksifen20 mg
100 stk
C
b
340,20
Tamoxifen
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tamoksifen20 mg
100 stk
C
Tamoxifen MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Tamoksifen20 mg
100 stk
C
b
340,20