L20.1.1.2 Paracetamol

Publisert: 06.2020

Egenskaper

Paracetamol har dels lignende, dels andre mekanismer for smertelindring og febernedsettende virkning enn acetylsalisylsyre (ASA) og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID inkl. koksiber). Paracetamol kan optimalt dosert ha lignende smertelindrende virkning, men har mindre analgetisk effekt enn NSAID når smertene er relatert til uttalt inflammasjon. Pga. mindre bivirkningsbelastning anbefales paracetamol som regel som førstevalg, selv om enkelte høyt doserte NSAID kan gi noe bedre smertelindring enn paracetamol (0,5–1 g x 3 daglig).  I motsetning til acetylsalisylsyre og NSAID påvirker ikke paracetamol blodplateaggregasjonen i nevneverdig grad og skader ikke ventrikkelslimhinnen. Den analgetiske effekten er som for NSAID, både via sentrale (bl.a. svak COX-2-hemning og stimulering av serotonerg smertehemning) og perifere mekanismer (bl.a. svak COX-2-hemning i CNS). Den antipyretiske effekten skjer ved påvirkning på varmereguleringssenteret i hypothalamus.
Tabletter og mikstur gir likeverdig effekt. Kan også gis som stikkpiller med langsommere innsettende og noe mer usikker effekt. Intravenøs infusjon gir rask og sikker effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 60–100 % ved peroral tilførsel, 30–40 % ved rektal tilførsel. Tas opp i tynntarm og effekten er derfor uforutsigbar/dårlig ved ventrikkelretensjon. Penetrerer blodhjernebarrieren med signifikante konsentrasjoner 20 minutter etter parenteral tilførsel. Responstid 0,5 timer etter peroral tilførsel. Varighet av effekt er doseavhengig, knapt 4 timer etter en dose på 1 g til voksen pasient. Metaboliseres raskt i leveren til inaktive glukuronid- og sulfatkonjugater. En mindre del (3–10 % ved terapeutiske doser) oksyderes via CYP2E1 og CYP3A4 i leveren og nyrene til en reaktiv metabolitt. Denne detoksifiseres normalt ved konjugering til glutation og utskilles etter ytterligere konjugering med cystein og merkaptopurinsyre. Denne metabolitten kan akkumuleres ved overdosering, forårsake irreversibel leverskade, og i verste fall livstruende leversvikt. Aktiv substans (opptil 4 %) og metabolitter utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2–4 timer. Ved uttalt leversvikt kan halveringstiden øke til ca. 15 timer.

Indikasjoner

Muskel , skjelettsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter, smerter ved traumer, postoperative smerter og kreftsmerter. Fordi optimalt dosert paracetamol tåles godt av de fleste pasienter, bør paracetamol være førstevalg. NSAID eller opioidanalgetika kan legges til paracetamol for å øke og forlenge den smertestillende virkningen når smertene er sterkere enn det paracetamol kan lindre alene.
Det er ikke alltid påkrevet å senke feber, men når det er nødvendig å senke høy feber, er paracetamol førstevalg. Pga. den korte virketiden vil pasientens temperatur fort gå opp igjen, ofte ledsaget av plagsomme feberfrysninger. Dose og doseintervall er derfor viktig også ved denne indikasjon for paracetamol.

Dosering og administrasjon

 1. Paracetamol

  1. Voksne over 50 kg uten leveraffeksjon: Startdose ved akutte smerter 1–2 g peroralt. Deretter 1 g × 4. Maksimal døgndose 4 g, opptil 2 uker, deretter 1 g × 3 daglig.

  2. Barn (over 3 måneder): Startdose 40 mg/kg kroppsvekt rektalt eller 20 mg/kg peroralt. Deretter 20 mg/kg × 4 inntil 1 uke. Deretter 15 mg/kg × 4.

  3. Barn 3-6 kg (0-4 måneder): Mikstur 2 ml 3 ganger i døgnet, alternativt 1 stikkpille à 60 mg 3 ganger i døgnet.

  Doseringen må rette seg etter terapeutisk effekt.

  Paracetamol til barn: Se Relis, Paracetamol til barn og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - Smertebehandling.

 2. Paracetamol til intravenøs infusjon

  1. Voksne over 50 kg uten leveraffeksjon: Startdose 1–2 g. Deretter 1 g × 4

  2. Ungdom og voksne 33–50 kg: 15 mg/kg × 4

  3. Barn 10–33 kg: 15 mg/kg × 4

  4. Barn under 1 år: 7,5 mg/kg × 4

Overdosering/forgiftning

Hendelser med utilsiktet overdosering når store enheter (100 ml) er benyttet til nyfødte. Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Folkehelseinstituttet advarer: Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter. FHI Nyheter 9. mars 2017. https://fhi.no/nyheter/2017/roper-varsko-om-paracetamolforgiftning-bant-unge-jenter/

Vedrørende behandling med acetylcystein ved paracetamolforgiftning, se G12 Acetylcystein.

Bivirkninger

Få bivirkninger ved korttidsbruk og i terapeutiske doser. Allergilignende reaksjoner, levkopeni, trombocytopeni og hemolytisk anemi kan forekomme. Risiko for leverskade ved langvarig bruk i store doser. Som for NSAID gir også paracetamol økt risiko for kardiovaskulære komplikasjoner ved høyt forbruk gjennom lang tid. Risikoen er doseavhengig, og den er høyere for røykere. Legemiddelrelatert hodepine. Enkelte pasienter får blodtrykksfall ved rask intravenøs administrering av paracetamol.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter.
Amming: Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende.

Forsiktighetsregler

Det må utvises varsomhet ved påviste lever‑ og nyreskader (jfr. overdoseringL20 Overdosering/forgiftning). Forsiktighet hos pasienter i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) og pasienter med mulig eller sikkert redusert levermetabolisme. Ved kronisk alkoholmisbruk og hos pasienter som er i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) er toksiske lever‑ og nyreskader rapportert også ved ordinære døgndoser. NB! Risiko for overdosering ved samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler (analgetikakombinasjoner).
NB! Natriuminnholdet i brusetabletter (hypertoni, hjertesvikt).

Kontraindikasjoner

Alvorlig leverinsuffisiens.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Advar mot overdosering, spesielt ved kombinasjon av reseptfrie og reseptpliktige legemidler som inneholder paracetamol.

Preparater

PanodilGlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
PanodilGlaxoSmithKline Consumer ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol500 mg
300 stk
C
b
124,80
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
96 stk
C
b
64,60
Panodil ZappGlaxoSmithKline Consumer ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
ParacetKaro Pharma AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
b
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
500 ml
C
b
107,40
Smeltetablett
Paracetamol250 mg
12 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol1 g
10 stk
F
Stikkpille
Paracetamol1 g
50 stk
C
b
249,50
Stikkpille
Paracetamol60 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol125 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol250 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Stikkpille
Paracetamol500 mg
50 stk
C
b
142,90
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
b
65,80
Tablett
Paracetamol500 mg
10 ×100 stk
C
b
331,40
Tablett
Paracetamol500 mg
50 stk
C
b
51,-
Tablett
Paracetamol500 mg
50 ×1 stk
C
b
51,-
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
10 × 50 ×1 stk
C
b
183,80
ParacetamolAxapharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
Paracetamol B. BraunB. Braun Melsungen AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
147,90
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 ×100 ml
C
b
177,50
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
20 ×10 ml
C
b
469,80
Paracetamol Caplets
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
Paracetamol Fresenius KabiFresenius Kabi Norge AS - Halden
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 × 50 ml
C
b
147,90
Infusjonsvæske
Paracetamol10 mg / 1 ml
10 ×100 ml
C
b
177,50
Paracetamol NorfriEvolan Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Paracetamol OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
300 stk
C
b
138,10
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
b
70,20
Paracetamol SAAS Den norske Eterfabrikk
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Paracetamol15 mg
10 stk
C
Stikkpille
Paracetamol30 mg
10 stk
C
Paracetamol rosemontRosemont
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Paracetamol250 mg / 5 ml
100 ml
C
ParacetamoloAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
C
ParamaxVitabalans Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol1 g
100 stk
C
b
80,60
Tablett
Paracetamol250 mg
10 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
Pinemol2care4 Generics ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Paracetamol500 mg
100 stk
C
Tablett
Paracetamol500 mg
300 stk
C
Tablett
Paracetamol1000 mg
100 stk
C
PinexActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
b
Mikstur
Paracetamol24 mg / 1 ml
60 ml
F
Stikkpille
Paracetamol1 g
10 stk
F
Stikkpille
Paracetamol125 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol250 mg
10 stk
F
b
Stikkpille
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Tablett
Paracetamol500 mg
20 stk
F
PinexActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat
Paracetamol250 mg
10 stk
F
Granulat
Paracetamol500 mg
10 stk
F
Smeltetablett
Paracetamol250 mg
12 stk
F