L18.4.2 Antitymocytt immunglobulin (kanin)

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Renset polyklonalt immunglobulin fra kanin som inaktiverer T-lymfocytter og derved hemmer T-cellemediert rejeksjon av solide transplanterte organer.

Farmakokinetikk

Halveringstid 2–3 dager.

Indikasjoner

Brukes enten som induksjonsbehandling eller som behandling av glukokortikoidresistent rejeksjon.

Dosering og administrasjon

Gis som intravenøs infusjon, langsomt i en stor vene. Vanlig dose er 2 mg/kg kroppsvekt som initialdose og 1 mg/kg som vedlikeholdsdose. Den daglige dosen av glukokortikoider og ev. intravenøst antihistamin skal gis forut for infusjonen.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Frysninger, feber, svimmelhet, hypotensjon, takykardi, oppkast, diaré og dyspne. Lokale reaksjoner som smerte ved infusjonsstedet eller perifer tromboflebitt har vært rapportert under behandling. Det brukes derfor sentrale vener i albuen eller sentralvenøs tilgang. Sjeldne, forsinkete allergiske reaksjoner med feber, kløe, utslett assosiert med artralgi og myalgi kan forekomme 7–15 dager etter behandlingsstart. Øyeblikkelige, alvorlige allergiske reaksjoner forekommer kun unntaksvis. Alvorlige bivirkninger forekommer oftest etter første infusjon. Virkningsmekanismen for disse bivirkningene er sannsynligvis relatert til frigjøring av cytokiner. Premedikasjon med glukokortikoider og antihistaminer nedsetter både frekvensen og alvorlighetsgraden av disse bivirkningene. Reduksjon av infusjonshastigheten eller bruk av et større volum fortynningsvæske kan virke positivt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Opplysninger om bruk ved amming mangler. Se G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Overimmunsuppresjon, det anbefales å senke CNI-dosering (kalsinevrinhemmer) med 50 % under behandlingen.

Kontraindikasjoner

Ukontrollerte, alvorlige infeksjoner og ustabile kardiopulmonale forhold.

Kontroll og oppfølging

Spesialistoppgave, vurdere effekt av behandling og normalisering av basis immunsuppresjon.

Informasjon til pasient

Informasjon om hyppige bivirkninger ved første injeksjon.

Preparater

GrafalonNeovii Biotech
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Immunglobulin anti-human thymocytt (kanin)20 mg / 1 ml
10 × 5 ml
C
ThymoglobulineGenzyme Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Immunglobulin anti-human thymocytt (kanin)25 mg
25 mg
C
2 235,10