L1.4.6.19 Maribavir

Publisert: 16.05.2023

Egenskaper

Maribavir hemmer spesifikt en proteinkinase i cytomegalovirus (CMV, herpesvirus-5) som derved hemmer indirekte virusreplikasjonen og dannelse av ferdig viruspartikkel. CMV er et herpesvirus som bæres livslangt av de fleste voksne etter en oftest mild primærinfeksjon. Det cellulære immunforsvaret bruker mye kapasitet på å detronisere reaktivering og sekundær sykdom av CMV. CMV-sykdom er derved et betydelig klinisk problem hos kraftig immunsupprimerte pasienter (organ- og beinmargstransplanterte, avansert HIV-infeksjon).

Farmakokinetikk

Absorberes godt med eller uten mat, halveringstid 4 timer, metaboliseres primært i lever (CYP3A4, CYP1A2) og utskilles inaktivt både i urin og feces. Dosejustering ikke nødvendig ved selv ved ikke-dialysekrevende nyresvikt eller moderat nedsatt leverfunksjon. Dårlig overgang til sentralnervesystemet.

Indikasjoner

og/eller sykdom hos organ- eller stamcelletransplanterte pasienter hvor klinisk effekt av andre CMV preparater har sviktet ((val)ganciclovir, cidofovir, foskarnet), med eller uten påvist resistens overfor disse.

Dosering og administrasjon

400 mg (2 tabl) 2 ganger daglig i 8 uker, ev. økt dosering ved samtidig behov for komedikasjon med CYP3A-induktorer (antiepileptika, efavirenz).

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er abdominalplager med oppkast og/eller diaré, fatigue og smaksforstyrrelser.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midlerL1 Bivirkninger.
Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Resistensutvikling og sviktende antiviral effekt under eller etter behandling kan forekomme, CMV DNA i blod bør monitoreres. Maribavir har dårlig penetrasjon til sentralnervesystemet og forventes ikke å være effektiv ved sentralnervøs CMV-sykdom.

Risiko for legemiddelinteraksjoner. Se Interaksjonssøk Legemiddelverket. 

Kontraindikasjoner

Samtidig administrasjon av ganciklovir eller valganciklovir.

Informasjon til pasient

Reservemedikament mot komplikasjon pga immunsuppresjon ved transplantasjon. Orientering om bivirkninger.

Metodevurdering

 Se: Metodevurdering Maribavir  Behandling av CMV-infeksjon etter transplantasjon.

Preparater

LivtencityTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Maribavir200 mg
56 stk
C
h
150 486,30