L1.2.15.6 Metenamin

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper

Metenamin er en prodrug som spaltes raskt i urinen til formaldehyd og ammoniakk. Det er formaldehydet som har en antimikrobiell effekt. Betegnes ofte som urinveisantiseptikum.

Indikasjon

Langtidsprofylakse mot residiverende nedre urinveisinfeksjon etter sanering av infeksjonen. Metenamin kan også brukes profylaktisk i forbindelse med inngrep i urinveiene, kateter etc.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved peroral tilførsel. 90 % utskilles via nyrene og omdannes ved pH 5,5 eller lavere til aktivt formaldehyd. Halveringstiden er 5–8 timer.

Dosering og administrasjon

  • Voksne: 1 g × 2–4

  • Barn: 25 mg/kg kroppsvekt × 2–4

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Mindre vanlige: Irritasjon fra magen (kvalme, brekninger), hud (utslett) og urinveiene (dysuri, albuminuri, hematuri). Rikelig drikke er et forebyggende tiltak.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for fosterskade. Amming: Passerer over i morsmelken, men skadelig effekt hos barnet er ikke rapportert.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved alvorlig nyre‑ og leversvikt, dehydrering og acidose.

Kontraindikasjoner

Alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose. Samtidig bruk av sulfonamider (risiko for krystalluri). 

Informasjon til pasient

Drikke rikelig.

Preparater

HiprexViatris AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver
Metenamin1 g
100 ×1 stk
C
b
609,30
Tablett
Metenamin1 g
100 stk
C
b
289,50
HiprexMylan
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metenamin1 g
60 stk
C
Methenamine hippurate EQL PharmaEQL Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metenamin1 g
100 stk
C
b
289,50