G4.1.6 Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

Antibiotika

Aminoglykosider (inkl. gentamicin, neomycin, streptomycin, kanamycin) Kinoloner Tetrasykliner Polymyksin B Kolistin Vær også varsom med: Ampicillin Makrolider som erytromycin og azithromycin

Hjerte/kar

Betablokkere (inkl. øyedråper) Kalsiumantagonister Statiner Lidokain Prokainamid Kinin

Diuretika

FurosemidAcetazolamid Tiazider (trolig grunnet hypokalemi)

Antikonvulsiva og sedativa

Benzodiazepiner, inkl. midazolam Klorpromazin Levomepromazin Litium Haloperidol Trisykliske antidepressiva Fenytoin Karbamazepin Gabapentin Pregabalin Riluzol a Botulintoksin lokalt, i enkelte tilfellera

Anestetika

Nevromuskulære blokkere! Må sjekkes forut for alle inngrep på denne pasientgruppe!

Antirevmatika/antiinflammatoriske midler

PenicillaminKlorokinInterferon alfa og beta

Hormoner

Kortikosteroider startet i høye doser

Kontrastmidler

Jodholdige kontrastmidler Gadolinium

Andre

Magnesium, eks: Behandling med Ringer intravenøst Ved antacida med høyt Mg-innhold samtidig med nedsatt nyrefunksjon Mg-behandling av preeklampsi

Listen utgir seg ikke for å være komplett. Kunnskapen om de enkelte legemidlers effekt ved myasthenia gravis er dessuten begrenset, og dokumentasjonen for enkelte av de nevnte legemidlers effekt ved myasteni er usikker. Fordi komplikasjonene kan bli meget alvorlige, anbefales et «føre var»-prinsipp ved behandling av denne pasientgruppe. Forsiktighet må derfor utvises ved all samtidig behandling av pasienter med myasthenia gravis.