G4.1.4 Tabell 4: Mulige legemiddelinteraksjoner ved bruk av DOAK

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette kapitlet er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke kilder. Den kan i noen tilfeller avvike fra den informasjonen som gis av legemiddelprodusentene, inklusive teksten i godkjente preparatomtaler. Dette kan også gjelde i tilfeller der bruk er angitt som kontraindisert fra legemiddelprodusentenes side.

Tabell 4: Mulige legemiddelinteraksjoner ved bruk av DOAK*

 

MEKANISME

Dabigatran

Apiksaban

Edoksaban

Rivaroksaban

Atorvastatin

P-gp/CYP3A4

+ 18%

Ingen data

Ingen effekt

Ingen effekt

Digoksin

P-gp

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Verapamil

P-gp/CYP3A4

+ 12-180%

Ingen data

+ 53% (langsom frisetting)

Liten effekt

Diltiazem

P-gp/CYP3A4

Ingen effekt

+40%

Ingen data

Liten effekt

Kinidin

P-gp

+50%

Ingen data

+80%

+50%

Amiodaron

P-gp

+12-60%

Liten effekt

+35% (1)

Liten effekt

Dronedaron

P-gp/CYP3A4

+70-100%

Ingen data

+85%

Ingen data

Ketokonazol;  Itrakonazol; Vorikonazol, etc.

P-gp og BCRP/CYP3A4

+140-150%

+100%

+87% med ketokonazol (2)

Opp til +160%

Flukonazol

P-gp/CYP3A4

Ingen data

Ingen data

Ingen data

+42%

Ciklosporin; Takrolimus

P-gp

Ingen data

Ingen data

+73% med ciklosporin (2)

+50%

Klaritromycin; Erytromycin

P-gp/CYP3A4

+15-20%

Ingen data

+85% med erytromycin (2)

+30-54%

HIV protease- inhibitorer

P-gp og BCRP/CYP3A4

Ingen data

Sterk økning

Ingen data

opp til +153%

Rifampicin; Karbamazepin; Fenytoin; Fenobarbital, etc.

P-gp og BCRP/CYP3A4/CYP2J2

-66%

-54%

-35%

Inntil -50%

Antacida

GI-absorbsjon

-12-30%

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Effekt på plasmanivå av DOAK (målt som AUC; Area under the curve) ved legemiddelinteraksjoner og anbefalinger for dosering. Rød – kontraindisert. Oransje – redusér dose. Gul – vurder dosereduksjon hvis en annen gul faktor tilstede. Forkortelser: P-gp: P-glykoprotein. BCRP: breast cancer resistance protein

*DOAK (direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler) er erstattet for tidligere term NOAK (nye perorale antikoagulasjonsmidler).

1. Steffel J, Giugliano RP, Braunwald E, Murphy SA, Atar D, Heidbuchel H, et al. Edoxaban vs. warfarin in patients with atrial fibrillation on amiodarone: a subgroup analysis of the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. Eur Heart J. 2015;36(33):2239-45.

2. Parasrampuria DA, Mendell J, Shi M, Matsushima N, Zahir H, Truitt K. Edoxaban drug-drug interactions with ketoconazole, erythromycin, and cyclosporine. British journal of clinical pharmacology. 2016;82(6):1591-600.