G23.2 Figurer

Legemidlenes «kretsløp» i miljøet

Konsentrasjonen av cetirizine (Zyrtec) målt i avløpsvann fra VEAS renseanlegg gjennom 2010. Både konsentrasjonen i avløpsvannet, samt estimert antall doser basert på målt konsentrasjon og metabolisme er vist i figuren. Figuren er et utdrag av data publisert av Christopher Harman, Malcolm Reid og Kevin Thomas i Environmental Science & Technology 45 (2011), s. 5676-5682.